Asset Publisher Asset Publisher

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

W związku ze stwierdzeniem, podczas przeprowadzonego w dniach 18 - 20 grudnia 2017 r. wznawiającego audytu gospodarki leśnej w systemie FSC, niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests) do kategorii 3.1 (Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej) oraz 3.2 (Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej), Nadleśnictwo Potrzebowice zweryfikowało zapisaną w obowiązującym planie urządzania lasu listę drzewostanów zakwalifikowanych do tych kategorii.

Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce - lipiec 2006 r.

Kategoria HCVF

Kryteria wyznaczania

3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

buczyny storczykowe, świtliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne o dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)

3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

grądy, buczyny, łęgi w dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)